Odwołanie się od wyniku egzaminu na prawo jazdy

Jeśli uważasz, że decyzja egzaminatora była dla Ciebie krzywdząca, możesz odwołać się od wyniku egzaminu na  prawo jazdy, a nawet złożyć skargę na egzaminatora WORD.

Możliwość złożenia skargi na egzaminatora określone są w art. 68 ustawy o kierujących pojazdami. Tam też określony jest termin w jakim skargę należy złożyć a także właściwość jej rozpatrywania:

1.Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

1a.Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.
2.Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 albo art. 54 ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Skargę reguluje też § 7 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016 r.  w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. 

Jak napisać odwołanie od wyniku egzaminu?

 1. Odwołanie musisz złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia egzaminu. Składa się je na ręce do dyrektora ośrodka ruchu drogowego w którym zdawany był egzamin na prawo jazdy.
 2. Odwołania nie musisz składać osobiście, możesz je wysłać pocztą - koniecznie listem poleconym.
 3. Odwołanie/skarga na egzaminatora musi być sporządzone na piśmie. Musi ono zawierać  szczegółowy opis zakwestionowanego egzaminu, czy niewłaściwego zachowania egzaminatora.
 4. W piśmie musisz zawrzeć uzasadnienie oraz powód zakwestionowania przez Ciebie wyniku egzaminu. Musisz napisać dlaczego nie zgadzasz się z jego wynikiem.
 5.  Dokument należy sporządzić w trzech egzemplarzach:
  • dla Ciebie,
  • dla dyrektora ośrodka egzaminacyjnego,
  • dla właściwego Urzędu Marszałkowskiego, który skargę będzie rozpatrywał.

Co powinno zawierać pismo?

Bezwzględnie musisz zawrzeć w nim następujące dane:

 • Dane osoby egzaminowanej (czyli Twoje)
 • Data sporządzenia skargi
 • dane Urzędu Marszałkowskiego – to on zgodnie z zapisami kodeksu postępowania administracyjnego jest adresatem pisma.
 • dane ośrodka egzaminowania – to za jego pośrednictwem składasz  skargę (zgodnie z zapisami KPA)
 • opis zakwestionowanego zdarzenia / egzaminu
 • ewentualne żądanie zapoznania z materiałem video z egzaminu
 • Twój wyraźny podpis (jako sporządzającego skargę)

Skarga na egzaminatora czy odwołanie od wyniku egzaminu?

Możesz złożyć skargę na egzaminatora, jeśli uznasz, że zachowywał się on niestosownie i to niezależnie od wyniku egzaminu. Jeśli wynik egzaminu nie budzi twoich zastrzeżeń wystarczy złożyć „Skargę na egzaminatora” na ręce jego przełożonego. Możesz więc poskarżyć się np na niekulturalne zachowanie egzaminatora.

Zastanów się trzy razy

Zanim napiszesz skargę na egzaminatora dobrze zastanów się. Zdarza się bowiem, że osoby skarżące a rozczarowane wynikiem egzaminu skarżą się na zachowanie egzaminatora właśnie. Pisząc skargę nie warto zmyślać – cały przebieg egzaminu jest przecież rejestrowany (dźwięk + obraz), monitorowane są też place manewrowe, więc łatwo udowodnić, że Twoja skarga nie ma pokrycia w rzeczywistości.

Skargi nie pisz na gorąco, gdy targają Tobą emocje. Daj sobie 1 lub 2 dni czasu na ochłonięcie, przeanalizowanie sytuacji, skonsultuj się ze swoim instruktorem, i jeżeli uznacie, że są podstawy do skarżenia lub odwoływania się – zrób to.

 

Image: